Luật số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2017

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:08/2017/QH14 ngày 19/6/2017
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:19/06/2017
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017
Văn bản đính kèm: