Thông tư số 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 15/11/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:08/2017/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:15/11/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Văn bản đính kèm: