Thông tư số số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/09/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:số 33/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:29/09/2017
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
Văn bản đính kèm: