Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:01/2016/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/11/2016
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Luật đấu giá tài sản
Văn bản đính kèm: