Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 09/10/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:35/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:09/10/2017
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Văn bản đính kèm: