Thông tư số số 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:số 42/2017/TT-BCA
Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Ban hành ngày:20/10/2017
Lĩnh vực:Công an
Trích yếu:Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
Văn bản đính kèm: