Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:71/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:26/11/2014
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Văn bản đính kèm: