Luật số 31/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:31/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:19/06/2013
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản đính kèm: