Luật số 21/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:21/2012/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:20/11/2012
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế
Văn bản đính kèm: