Thông tư số 03/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/06/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2014/TT-BNV
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ban hành ngày:19/06/2014
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Văn bản đính kèm: