Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:39/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:16/11/2013
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Văn bản đính kèm: