Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/03/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:21/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:04/03/2013
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đính kèm: