Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02/01/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:02/01/2014
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Văn bản đính kèm: