Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 27/01/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2015/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:27/01/2015
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Văn bản đính kèm: