Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 16/04/2013

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2013/TT-BNV
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ban hành ngày:16/04/2013
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Văn bản đính kèm: