Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên Trần Quốc Sinh
Tên thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (Cấp huyện)
Nội dung Tôi đã nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; xin chân thành cảm ơn quý Sở đã quan tâm, cơ bản tôi đồng ý với các nội dung Sở đã trả lời; Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc về trình tự thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, đó là: Mặc dù Quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 và Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh có công bố 20 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội và quy định cụ thể thời gian, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ từ cấp xã đến cấp huyện; tuy nhiên, như đã phản ánh, đây là các thủ tục hành chính liên thông; nhưng trong Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công lại không có. Mặc khác, trong Quyết định 1015/QÐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, phần danh mục TTHC một cửa (phụ lục 1) chỉ có 05 TTHC Bảo trợ xã hội và phần danh mục TTHC một cửa liên thông (phụ lục 2) không có bất kỳ TTHC Bảo trợ xã hội nào. Như vậy, quá trình tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã gặp lúng túng, khi tiếp nhận không có phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.
Đề xuất Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu, giải quyết vấn đề nêu trên nhằm có cơ sở để thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế liên thông từ cấp xã đến cấp huyện và có cơ sở để lập phiếu hẹn trả cho công dân Đây là nội dung kiến nghị của cá nhân, bản thân kính đề nghị các Sở quan tâm giải quyết và chỉ cần phúc đáp qua email (tqsinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn) là được, không cần thiết trả lời bằng văn bản để tránh làm mất thời gian của quý Sở. Trân trọng cảm ơn./.
Chi tiết xử lý

Văn bản kèm theo: