Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên Trần Quốc Sinh
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Cấp huyện)
Nội dung Theo quy trình, đây là thủ tục hành chính liên thông, đã được UBND tỉnh ban hành danh mục tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2017; tuy nhiên, trong Quyết định chưa quy định cụ thể ngày thực hiện ở cấp xã. Tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 có quy định nhưng số ngày chưa phù hợp. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; tuy nhiên, trong danh mục chưa quy định quy trình và thời gian thực hiện TTHC này; Do đó, hiện nay, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông này (và một số TTHC tương tự) đang gặp khó khăn, vướng mắc về căn cứ pháp lý (không có thời gian hẹn trả cấp xã).
Đề xuất Kính đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ để thống nhất tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục, quy định thực hiện các TTHC liên thông thuộc lĩnh vực đất đai; cụ thể là quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ ở cấp xã, để có cơ sở tính thời gian hẹn trả cho công dân.
Chi tiết xử lý

Nội dung xử lý:

Đã chuyển kiến nghị đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trả lời theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn trả lời số 816/TNMT-VPĐK ngày 09/6/2017./.

Văn bản kèm theo: