Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên Trần Quốc Sinh
Tên thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (Cấp huyện)
Nội dung Theo quy trình: Bước 1: Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt cấp xã bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng vào hồ sơ của đối tượng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt cấp xã kết luận và công khai vấn đề khiếu nại, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Như vậy, đây là quy trình liên thông, tuy nhiên, trong danh mục quy trình liên thông thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1014/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), thủ tục này (và một số thủ tục của bảo trợ xã hội) không có; Ngoài ra, chưa có quy chế thực hiện liên thông các thủ tục bảo trợ xã hội (chính sách người có công thì đã có) và Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp xã cũng chưa quy định các TTHC này; Do đó, hiện nay, việc thực hiện liên thông các TTHC này gặp khó khăn, cơ sở, căn cứ pháp lý mâu thuẫn nhau
Đề xuất Kính đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ rà soát, thống nhất lại phương thức giải quyết các TTHC liên thông của ngành lao động - thương binh và xã hội, đặc biệt là lĩnh vực bảo trợ xã hội
Chi tiết xử lý

Nội dung xử lý:

Đã chuyển kiến nghị đến Sở LĐ-TB-XH để trả lời theo quy định.

Sở LĐTBXH đã có văn bản trả lời số 1006/LĐTBXH-VP ngày 09/6/2017./.

Văn bản kèm theo: