Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên Trần Quốc Sinh
Tên thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (Cấp xã)
Nội dung Theo quy trình: - Bước 3: UBND cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực có văn bản đề nghị gửi Phòng LĐ-TB
Đề xuất Cần quy định thời gian tăng thêm nếu thiếu nguồn lực, kinh phí
Chi tiết xử lý

Nội dung xử lý:

Đã chuyển Sở LĐ-TB-XH đểtrả lời theo quy định.

Sở LĐTBXH đã có văn bản trả lời số 1006/LĐTBXH-VP ngày 09/6/2017./.

Văn bản kèm theo: