Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý Công sản" - Sở Tài chính (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý Công sản" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nướcMột phần
2Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngToàn trình
3Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiToàn trình
4Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụngMột phần