Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý Công sản" - Sở Tài chính (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý Công sản" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư4
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị4
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công4
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước4
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công4
6Quyết định điều chuyển tài sản công4
7Quyết định bán tài sản công4
8Quyết định thanh lý tài sản công4
9Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công4
10Quyết định tiêu huỷ tài sản công4
11Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại4
12Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc4
13Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án4
14Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội4