Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lâm nghiệp" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lâm nghiệp" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận bảng kê lâm sản4
2Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)4
3Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu2