Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài" - Sở Ngoại vụ (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMột phần
2Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMột phần
3Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủToàn trình
4Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủToàn trình