Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài chính Kế hoạch" - Cấp huyện (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài chính Kế hoạch" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần