Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" - Sở Văn hóa Thể thao (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội2
2Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn4
3Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo4
4Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke4
5Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường3
6Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam4
7Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam4
8Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam4
9Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke3
10Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường4
11Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”2
12Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội2