Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng" - Sở Khoa học và Công nghệ (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công bố sử dụng dấu định lượng4
2Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng4
3Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong nhập khẩu4
4Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân4
5Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận4
6Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh4
7Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành4
8Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành4
9Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ4
10Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận4
11Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định4
12Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp4
13Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia4
14Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu4
15Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu4
16Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn4