Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần