Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh4
2Công nhận làng nghề truyền thống4
3Công nhận làng nghề4
4Công nhận nghề truyền thống4
5Hỗ trợ dự án liên kết4
6Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu4
7Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu4