Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcMột phần
2Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉMột phần