Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trung tâm học tập cộng đồngToàn trình
2Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lạiToàn trình