Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" - Sở Giáo dục và Đào tạo (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục4
2Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú4
3Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)4
4Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú4