Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phí bảo vệ môi trường" - Sở Tài nguyên và Môi trường (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Phí bảo vệ môi trường" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiToàn trình