Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống thiên tai" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống thiên tai" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh3
2Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.3
3Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ3