Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nghĩa vụ quân sự" - Cấp xã (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Nghĩa vụ quân sự" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu2
2Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị2
3Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung2
4Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
5Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
6Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
7Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng2
8Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.2
9Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu2
10Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị2
11Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng2
12Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.2
13Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung2
14Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
15Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
16Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2