Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần
3Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựMột phần