Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý ngân sách" - Cấp huyện (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý ngân sách" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngMột phần