Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư xây dựng (Theo QĐ số 3027 của UBND tỉnh ngày 26/12/2018) (liên thông với các Sở chuyên ngành)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư xây dựng (Theo QĐ số 3027 của UBND tỉnh ngày 26/12/2018) (liên thông với các Sở chuyên ngành)" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm C)3
2Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm B)3
3Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm B)3
4Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm C)3