Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuếMột phần
2Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuếMột phần