Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Kinh doanh Khí" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Kinh doanh Khí" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình