Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Y tế" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Y tế" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.Một phần
2Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.Toàn trình