Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Du lịch" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Du lịch" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận điểm du lịch4
2Công nhận khu du lịch4
3Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)2
4Trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ)2