Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" - Sở Văn hóa Thể thao (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụToàn trình