Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nghệ thuật biểu diễn" - Sở Văn hóa Thể thao (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Nghệ thuật biểu diễn" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)3
2Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)4
3Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu4
4Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu4
5Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-193