Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (27 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
2Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục3
3Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm3
4Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
5Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
6Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)3
7Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục3
8Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
9Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên3
10Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
11Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
12Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)3
13Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú3
14Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)3
15Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên3
16Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
17Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
18Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)3
19Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú3
20Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia3
21Thủ tục Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Trường chuyên).3
22Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục3
23Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
24Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục3
25Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông3
26Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục3
27Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia3