Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Di sản văn hóa" - Sở Văn hóa Thể thao (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Di sản văn hóa" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia2
2Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia3
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập2
4Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương2
5Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp2
6Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập3
7Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích2
8Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật2
9Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật2
10Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật2
11Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích2
12Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích2
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích2
14Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích2