Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" - Sở Nội vụ (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục và đào tạo" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xét, cấp học bổng chính sách3
2Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên3
3Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại3
4Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên3
5Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên3
6Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục3
7Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập3
8Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập3