Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hòa giải cơ sở" - Cấp xã (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Hòa giải cơ sở" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận hòa giải viênToàn trình
2Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiToàn trình
3Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)Toàn trình
4Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênToàn trình