Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 TTHC)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 TTHC)" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường3
2Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (QĐ 53)3
3Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường3
4Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ3
5Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ3
6Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội3
7Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ3
8Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội3