Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo vệ và chăm sóc trẻ em" - Cấp xã (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo vệ và chăm sóc trẻ em" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ emToàn trình
2Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ emToàn trình
3Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtToàn trình
4Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ emMột phần
5Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ emToàn trình
6Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thếMột phần