Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư xây dựng" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư xây dựng" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm A)3
2Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm B)3
3Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm C)3
4Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình3
5Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm A)3
6Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm B)3
7Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm C)3
8Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm B)3
9Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm A)3
10Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm C)3