Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Môi trường" - Sở Tài nguyên và Môi trường (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Môi trường" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệToàn trình
2Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcToàn trình
3Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)Một phần
4Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)Một phần
5Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)Một phần
6Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)Một phần
7Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh)Một phần
8Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)Một phần